ALGEMENE VOORWAARDEN

  1. Deze voorwaarden gelden enkel voor aankopen van goederen en diensten via deze website. Voor opdrachten die Paquay & Associates uitvoert bij haar cliënteel, gelden afzonderlijke voorwaarden die worden toegevoegd aan de offerte voor die opdracht.
  2. Via de shop van deze website kunnen publicaties of on-line-cursussen worden aangekocht. Na ontvangst van de betaling zullen de publicaties worden verzonden of de on-line-cursussen beschikbaar worden, waarbij ook een definitieve factuur wordt opgemaakt.
  3. On-line-cursussen zijn enkel beschikbaar via deze website. Paquay & Associates behoudt zich het recht voor om de toegang tot een cursus te beperken in de tijd en om een cursus off-line te zetten indien de inhoud ervan dient te worden herzien of geactualiseerd.
  4. Alle intellectuele rechten op de goederen, diensten of events zijn voorbehouden. Niets hiervan, zelfs gedeeltelijk, mag verveelvoudigd, gereproduceerd, gedigitaliseerd, openbaar gemaakt of anderszins gebruikt worden, behoudens de bij wet bepaalde uitzonderingen, zonder voorafgaandelijke schriftelijke toestemming van de auteur of de respectievelijke rechthebbende. Alle rechten op de verklarende en illustrerende grafieken en afbeeldingen behoren uitsluitend toe aan Paquay & Associates.
  5. Klachten zijn ontvankelijk indien Paquay & Associates binnen de 8 dagen na de levering van de goederen of diensten op de hoogte wordt gebracht door middel van een aangetekend schrijven op haar maatschappelijke zetel.
  6. Al onze contractuele relaties worden uitsluitend beheerst door Belgisch recht en de rechtbanken van Limburg zijn bevoegd.