Privacy-verklaring P&A

Bescherming van persoonsgegevens

Ook Paquay & Assciates is ervan overtuigd dat de bescherming van uw persoonlijke levenssfeer essentieel is.
Wanneer wij uw persoonsgegevens verwerken, respecteren wij de geldende wettelijke bepalingen inzake GDPR en witwasreglementering, op grond van overeenkomsten met uw bedrijf of uw uitdrukkelijke toestemming.
Via deze privacyverklaring informeren wij u over ons beleid ter bescherming van uw persoonlijke levenssfeer bij de verwerking van uw persoonsgegevens.

De verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens is Paquay&Assciates, Bijvaerdeweg 32 - 3660 Oudsbergen; met ondernemingsnummer BE 0885.588.224. U kunt ons steeds contacteren via info@paquay-group.com

Voor welke doeleinden worden uw gegevens verwerkt ?

Wij verzamelen uw persoonsgegevens met als doel onze adviesverlening aan u te kunnen leveren inzake strategie, waardecreatie en veranderingsmanagement. We kunnen deze gegevens ook gebruiken om u op de hoogte te houden van onze nieuwe initiatieven op dit vlak. Daarnaast kunnen we uw geanonimiseerde gegevens gebruiken voor onderzoek op deze terreinen.

Deze gegevens worden enkel verwerkt zolang ze hiervoor nodig zijn, en worden verzameld via uzelf en publieke bronnen.

Verwerking van klantengegevens

Voor de vermelde doeleinden verwerken we namen, telefoonnummers, adressen, e-mailadressen en professionele gegevens.

Alle gegevens worden fysiek en digitaal bewaard op een veilige plaats. De gegevens worden bewaard overeenkomstig de toepasselijke wettelijke bewaartermijnen.

Mededeling aan medewerkers en derden

Uw persoonsgegevens zijn binnen Paquay & Associates enkel toegankelijk voor medewerkers die deze gegevens nodig hebben voor de doeleinden vermeld in deze privacyverklaring.

Paquay & Associates zal uw persoonsgegevens enkel delen met externen in het kader van de vermelde doeleinden.  Dit kunnen ook leveranciers of dienstverlenende bedrijven aan Paquay & Associates zijn. Deze externen zullen enkel toegang krijgen tot gegevens die strikt noodzakelijk zijn voor hun goede dienstverlening.

Inzage en rechten inzake persoonsgegevens

U kunt uw eigen persoonsgegevens inkijken, opvragen en zo nodig laten verbeteren, of zelfs laten wissen om gegronde redenen. Dit alles binnen het kader van wetgeving en onze professionele verplichtingen.

Daarvoor volstaat het om contact op te nemen Paquay & Associates per e‐mail (info@paquay-group.com).

Wijzigingen van de Privacy verklaring

Paquay & Associates behoudt zich het recht voor om deze privacyverklaring te allen tijde te wijzigen.
De meest actuele versie ervan vindt u steeds op onze website.